Szanowni Państwo informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców
Porozumienie Zielonogórskie

Z siedzibą ul. Hetmańska 40 lok. 10315-727 Białystok

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale
niezbędne w celu założenia konta
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do
czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez
Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych
Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce
domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in.
poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych ( Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z